.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

zaterdag 16 mei 2015

Uit de beerput van de VVD

Spanning stijgt bij VVD over lot Loek Hermans

Achter de schermen blijkt de schrik bij de partijtop van de VVD er behoorlijk in te zittenLaurens Kok DEN HAAG – De VVD zit in spanning over Loek Hermans. De partijco­ryfee wordt intern al maanden voorbereid op de ontknoping in de slepende Meavita-zaak, die een de­zer dagen volgt. En die kan hem flink beschadigen.

Nog deze maand, of anders begin juni, doet de rechter uitspraak in de zaak die zich nu al 5,5 jaar voortsleept.Het draait om Meavita, de thuis­zorggigant die in 2009 op de fles ging met 48 miljoen euro schuld. 100.000 cliënten en 20.000 mede­werkers werden de dupe van het faillissement.

Personeelsleden kregen geen ont­slagvergoeding en zagen hun opge­bouwde vakantiedagen in rook op­gaan. Loek Hermans was indertijd voorzitter van de Raad van Com­missarissen.

Hij wordt sindsdien met andere bestuurders en toezichthouders op de korrel genomen door FNV Zorg & Welzijn, het voormalige Abvakabo. De bond meent dat de Meavita- bazen grote steken heb­ben laten vallen en wil hen finan­cieel aansprakelijk stellen voor ‘wanbeleid’. De schade loopt vol­gens de FNV in de tonnen voor de ex-werknemers.

Mocht de Ondernemingskamer de conclusie delen dat bestuur en toe­zichthouders hebben gefaald, dan betekent dat een nieuwe kras op Hermans’ blazoen. Eerder kwam hij al onder vuur te liggen als voor­zitter van de Raad van Toezicht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daarbij liet hij gebeuren dat COA-baas Nurten Albayrak, destijds VVD- lid, fors boven de Balkenendenorm bleef verdienen.

Ook werd binnen de VVD kritiek geuit op de vele bijbanen die Her­mans naast zijn senatorschap ver­vulde.

Die boodschap is aangekomen: het lijstje nevenfuncties is korter ge­worden, zo blijkt op Hermans’ per­soonlijke pagina op de website van de Eerste Kamer.

De eerste slag in de Meavita-kwes­tie werd al gewonnen door de FNV: uit onderzoek in opdracht van de Ondernemingskamer bleek dat er sprake was van falend be­leid. Volgens Hermans en zijn kompanen van destijds valt op dit onderzoeksrapport veel af te din­gen, zo betoogden zij vorig voor de rechter.

Hermans zei toen dat er ‘ongetwij­feld fouten zijn gemaakt,’ maar dat van wanbeleid geen sprake is ge­weest.

Naar buiten toe probeert de VVD de kwestie die de fractieleider in de Eerste Kamer al jaren achter­volgt, klein te houden. „Dit is meer een ding voor Loek dan voor ons”, stelt de partijwoordvoerder ook nu weer.

Achter de schermen blijkt de schrik er bij de partijtop behoor­lijk in te zitten. Ingewijden meld­den dat Hermans al maanden door de VVD minutieus wordt voorbereid over hoe te handelen als de uitspraak er ligt.

De fractieleider in de Eerste Ka­mer vervult een te belangrijke posi­tie om hem aan zijn lot over te la­ten.

Hermans wacht intussen ‘heel rus­tig’ de nakende uitspraak af, zegt zijn woordvoerder Jan Driessen,
 communicatiestrateeg en oud-lid van het VVD-campagneteam. „Loek is vol vertrouwen.”

Dat de FNV het vooral op VVD’er Hermans gemunt lijkt te hebben en veel minder op de andere Meavita-bestuurders, zit hem niet lekker. „De FNV overschreeuwt zich met deze persoonlijke bescha­diging. Zo werd beweerd dat Loek bij Meavita 40.000 euro per jaar verdiende. In werkelijkheid ging het om 9.500 euro. Dat bedrag stond in het jaarverslag. Echt vals.” Grote vraag is wat Hermans doet als hem toch wanbeleid wordt aan­gerekend. Driessen wil daarop niet vooruitlopen. De VVD zal hem in ieder geval niet verzoeken op te stappen, zo valt op te maken uit de woorden van de partijwoord­voerder.

Die benadrukt dat de Meavi­ta- zaak een civiele kwestie is en geen strafrechtelijke. Dit betekent dat Hermans’ integriteit niet in het geding is en dat een eventuele veroordeling voor wanbeleid vol­gens de strenge VVD- regels voor integriteit geen consequenties hoeft te hebben.

Toch kan Hermans in de proble­men komen. In het recente verle­den bleek dat de partij er niet voor terugdeinsde prominente VVD’ers weg te sturen, om welke reden dan ook. Zo moest Kamerlid Mark Verheijen vertrekken om een gede­clareerde fles wijn.


Artikel met dank overgenomen uit Gelderlander E-paper zaterdag 16-05-2015

Geen opmerkingen: