.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

woensdag 2 juli 2014

Islamisering draait op volle kracht

Voor veel kinderen is het al te laat, 

de schade is al aangericht 


Werden we even terug reeds opgeschrikt door een school in Zweden alwaar na de vakantie de meisjes massaal ritueel besneden terug keerde in de schoolbanken, maken we het ook in Nederland mee dat meisjes gewoon niet terug komen na de schoolvakantie aangezien ze in deze periode waar kinderen plezier zouden moeten maken inmiddels uitgehuwelijkt zijn aan een oom van een jaar of 50 ergens in het een of andere land alwaar men leeft volgens de principes van de een of andere achterlijke barbaarse middeleeuwse cultuur en hebben we ook in Nederland al gezien hoe het islamitisch onderwijs zich langzaam aan een weg omhoog kruipt in onze samenleving meer daar over lees je hier.

In Engeland is het islamitische monster reeds een stap verder als wij hier in ons kikkerlandje en daarom kunnen we middels onderstaande artikel een kijken tegen welke problemen men aldaar nu aanloopt.


Uiteraard ontkennen "onze" politieke lafbekken uit de regering en de mee huppelende landverraders 66 dit probleem volledig, hoeveel bewijs was er wel niet nodig alvorens ze eindelijk het gevaar van de jihad moordenaars eens serieus gingen nemen?


MOSLIMONDERWIJS 


Gescheiden klas, geen kerststuk.


Britse scholen worstelen met toenemende invloed van conservatieve moslims.


door Michiel Willems vanuit Londen voor E-paper De Gelderlander

Op meerdere Britse scholen blijkt voor dit jaar het kersttoneelstuk geschrapt en is ook medewerking aan christelijke instellingen opgezegd. Her en der zijn jongens en meisjes nu apart gezet, is seksuele voorlichting af­geschaft en heeft een aantal ouders geklaagd dat docenten hun leerlingen zouden hebben verteld vooral niet in de evolutie­leer te geloven. Ook zouden bij een aantal mosliminstellingen niet-islamitische docenten zijn weggepest of buitengesloten.

Dat er moslimscholen zijn die in rap tempo radicaliseren, ontkent inmiddels niemand meer, maar over de omvang en dreiging van het probleem zijn velen het niet eens. Sterker nog, de Britse minis­ter van Onderwijs en zijn collega op Binnenlandse Zaken vlogen el­kaar openlijk in de haren over de aanpak.

Het onderwerp blijft de politieke agenda domineren, want Groot-Brittannië worstelt al maanden met radicaliserende ele­menten in het onderwijs. Conser­vatieve moslims zouden seculiere scholen in religieuze bolwerken willen veranderen. De regering heeft maatregelen aangekondigd.

In het Verenigd Koninkrijk gaan er stemmen op om conservatieve moslims uit te sluiten van leiding­gevende functies in het onder­wijs, zoals rector en schooldirec­teur.

Dat zou het effect kunnen zijn van maatregelen die recentelijk zijn voorgesteld door het Britse ministerie van Onderwijs. De voorstellen zijn erop gericht om ‘fundamentele Britse waarden’ in scholen te promoten. De regering zou zelfs de bevoegdheid krijgen om scholen te sluiten als ze er een te ‘on-Brits’ beleid op nahou­den. De voorstellen zijn de uit­komst van een schandaal, dat het land al maanden in haar greep houdt.

In april ontdekte de onderwijsin­spectie na een anonieme brief dat directeuren op zes scholen in Bir­mingham het curriculum zo wil­den aanpassen, dat de nadruk sterk op de islam en de Koran als lesboek zou komen te liggen.

De kwestie heeft in Groot-Brittan­nië een enorm debat over radicali­sering in het onderwijs losge­maakt. Oud-premier Tony Blair stelde onlangs dat de islamiseringspogingen van de schooldirecteuren onderdeel zijn van een veel grotere, globale be­weging en niet als losstaand inci­dent moeten worden gezien. Blair zat er niet helemaal naast, zo bleek uit de vele voorbeelden die sindsdien zijn aangedragen.

Premier Cameron heeft het pro­moten van ‘Britse normen en waarden’ nu speerpunt gemaakt van zijn onderwijsbeleid. Mede­werking van de Brits-Pakistaanse gemeenschap, waar de problemen zich het meest voordoen, lijkt daarentegen gering. De moslim­raad van Groot-Brittannië, de MBC, is razend over de aanpak van Cameron.

Talha Ahmad, een prominent lid van de raad, denkt dat de aange­kondigde maatregelen er slechts op gericht zijn om moslims te we­ren uit bestuurlijke functies in het onderwijs. „De nieuwe regels leggen te veel invloed bij het mi­nisterie”, stelt hij kwaad. Ahmad waarschuwt dat de plannen ertoe kunnen leiden dat moslims actief worden buitengesloten uit het openbare leven, wat radicalise­ring alleen maar verder in de hand zal werken.

Een voorlichter van het ministe­rie van Onderwijs verwerpt de kritiek. Hij zegt dat in principe ie­dereen het tot schooldirecteur kan schoppen, maar erkent wel dat ‘ongeschikte mensen’ niet in aanmerking moeten komen voor zo’n functie.

Tim Boyes, rector op een school in Birmingham, is het daar volle­dig mee eens. Boyes heeft al in 2010 bij het ministerie aan de bel getrokken om te waarschuwen voor de invloed van conservatieve moslims in de regio. Hij vindt dat de onderwijsinspectie nog harder moet optreden.

„Voor veel kinderen is het al te laat, de schade is al aangericht”, zegt Boyes opgewonden. „Weige­ren verder in te grijpen, leidt al­leen maar tot nog meer ellende voor kinderen”, waarschuwt hij.

Professor Gus John, verbonden aan het Instituut van Onderwijs, onderdeel van de Universiteit van Londen, vindt de definities in de regeringsvoorstellen te vaag. Hij vraagt zich af waar ‘Britse waar­den’ ophouden en ‘extremisme’ begint.

Het risico van discriminatie is groot, en dus begint het klimaat voor moslims in Groot-Brittannië te verharden, stelt John, terwijl hij het ministerie van Onderwijs oproept ‘goed naar hard bewijs te kijken en zich niet te laat leiden door islamofoben’.


De Toekomst?


Geen opmerkingen: